Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN


1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en
door ons ondertekend, zijn onze algemene voorwaarden steeds
van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden
van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de
algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het
contract, zullen deze laatste primeren.


2. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn
slechts geldig na aanvaarding door onze directie, welke zal
bewezen worden door onze schriftelijke orderbevestiging en/of
aanvang van de uitvoering.


3. Bestellingen op afstand (mondeling, telefonisch, internet, …)
worden door ons slechts aanvaard onder de restrictie dat de
klant geacht wordt van onze algemene voorwaarden kennis
genomen te hebben via onze website www.eggermont-ieper.be
en deze aanvaard heeft.


4. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op
de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van twee
maand vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg
dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk
voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de
laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij
gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.


5. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven
nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin
geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij dertig
dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.


6. Alle goederen en materialen worden aanvaard in onze
maatschappelijke zetel. Zij worden verzonden, alle risico’s ten
laste van de bestemmeling. Indien de klaarstaande goederen niet
geleverd kunnen worden op de voorziene datum, om een reden
die ons niet toegerekend kan worden, geschiedt de opslag bij
ons of bij een derde op verantwoordelijkheid, risico en kosten
van de klant. Reis- verblijfskosten zijn steeds ten laste van de
koper.


7. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een
voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot
levering over te gaan. In geval van uitstel van betaling,
gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet
gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te
eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van
integrale voorafbetaling.


8. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde
voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling van
rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40%
van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een
hogere te bewijzen schadevergoeding.


9. De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud
door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke
aanvaarding van de perfecte staat van onze leveringen, wat de
zichtbare gebreken betreft. Klachten betreffende de facturen en
betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van
verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien
dagen na respectievelijk factuurontvangst en ontdekking van
het gebrek.


10. Wij waarborgen het door ons gefabriceerde materiaal tegen
verborgen gebreken in het materiaal en in het werk gedurende
één jaar vanaf de levering, op voorwaarde dat het onder normale
omstandigheden gebruikt wordt. De garantieperiode wordt
teruggebracht tot zes maand, wanneer het materiaal dag en
nacht in gebruik is. In dit opzicht wordt uitdrukkelijk bepaald
en door de koper aanvaard dat enkel de verkoper kan en mag
oordelen of een defect al dan niet binnen de garantie valt. De
garantie is beperkt tot de vervanging van het defecte materiaal;
de werkuren, verplaatsingskosten, verpakkings- en
verzendingskosten blijven ten laste van de klant. De garantie
vervalt (1) wanneer het materiaal in ongunstige
omstandigheden of in een lokaal met slechte atmosfeer gebruikt
wordt bv. te veel waterdamp, vergassende zuren, gebruik van
zuren en bijtende stoffen, of wanneer het materiaal aan vuil, stof
en vocht blootgesteld is; (2) wanneer het materiaal door een
derde persoon overgenomen werd, hetzij door verkoop,
verhuring, bruikleen, verpanding of beslag; (3) wanneer het
materiaal zonder voorafgaande toestemming van onze firma
gedemonteerd, gewijzigd of hersteld werd, hetzij door de klant
hetzij door een derde; (4) wanneer de klant zijn contractuele
verbintenissen niet nakomt, in de eerste plaats wat de betaling
betreft.


11. Voor de andere artikelen die wij verkopen, is de duur en de
omvang van de garantie bovendien steeds beperkt tot deze ons
toegestaan door onze leverancier.


12. Wat de herstellingswerken betreft, is onze garantie voor
verborgen gebreken beperkt tot drie maand vanaf de
beëindiging van de werken. Elke waarborg vervalt indien de
klant, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, beroep
doet op derden om een herstelling aan een door ons geleverde
machine uit te voeren, evenals in geval van verkeerd of
overdreven gebruik of het niet-naleven van de
gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in het onderhoudsboekje
en/of de technische beschrijving.


13. Onze aansprakelijkheid m.b.t. de rechtmatig geweigerde
leveringen en werken is steeds beperkt tot de vervangingvan de
gebrekkige leveringen en werken, zonder dat dit aanleiding kan
geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten,
schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen, e.d.m.) te onzen
laste. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen
constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of
door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Bij
leverings- en montagewerken behoort alle schade veroorzaakt
door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden,
uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder
voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.


14. In geval op ons een aanvaardingsplicht voor professionele
elektrische en elektronische apparaten rust, verbindt de klant
zich ertoe de eventuele kosten van ophaling en verwerking ten
laste te nemen, ongeacht of de te vervangen apparaten door ons
of door derden geleverd werden en ongeacht de reden van de
vervanging.


15. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons
niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en
toebehoren van welke aard ook. De klant mag noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal
vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door
derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele
overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht
van een handelszaak betrekken.


16. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel.

17. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de
vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling
het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de
Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een
minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag.


18. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de
vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling
het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een
minimum van 75,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs
bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire
schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.


19. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het
recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke
verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en
brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich
mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet
vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze
nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of
multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze
firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt
verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien
verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht
geleverd kan worden.


20. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat
enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een
ander recht.


21. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en
vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de
betaling bedongen is met cheques of wissels.