Algemene voorwaardenA. BESTELLINGEN :

1. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door de directie, die beschikt over 14 dagen om een order te weigeren.

2. Onze aanbiedingen gebeuren steeds onder voorbehoud van prijsstijging die intreedt vóór de levering: in dit geval gebeurt de levering aan de prijs van de dag der levering.

3. De leveringstermijnen kunnen slechts bij benadering worden vastgesteld.

4. Het ondertekenen van de bestelbon of het aanvaarden van de factuur door de klant brengt de volledige instemming met zich mee met al onze verkoopsvoorwaarden.

5. Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde een voorafbetaling van minstens 40% van de bestelling te vragen, vooraleer te leveren.

6. Bij niet-afname na sommatie door de verkoper of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen, dit alles zonder geldige reden, heeft de verkoper het recht de bestelling te vernietigen en zal door de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 25% van het totaal bedrag van de niet afgenomen goederen.

B. LEVERINGEN :

1. Onze koopwaren worden genomen te Ieper. Zij worden verzonden, alle risiko’s ten laste van de bestemmeling, zelfs wanneer de verkoopprijs vrachtvrij bestemming station is gemaakt.

2. Het ondertekenen voor ontvangst van de levering geldt als aanvaarding van het geleverde qua aantal en zichtbare toestand.

3. Klachten dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst der factuur.

4. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentwege. Bij terugname zal een vergoeding van 25% voor administratieve en andere kosten ten laste van de koper blijven.

5. Bij noodzakelijke vervanging van een apparaat wegens erkend gebrek, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de kosten van het demonteren en afhalen van het te vervangen apparaat. Onze tussenkomst beperkt zich tot het kosteloos verwisselen van het apparaat.

6. Onze waarborg is steeds beperkt tot de waarborg die wij zelf van onze leverancier krijgen, zowel in tijd als in omvang.

C. BETALINGEN :

1. Alle gefactureerde goederen zijn kontant betaalbaar te Ieper. Bij gebreke zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de verkoper. Dit is een substantiële voorwaarde die kan afwijken van bestaande gebruiken.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en na ingebrekestelling zal het bedrag ervan ambtshalve met 10% verhoogd worden met een minimum van 25 euro bij wijze van forfaitaire schadevergoeding wegens buiten gerechtelijke kosten.

3. De betaling van een factuur betekent geen kwijting van de voorgaande.

4. Gebeurlijke geschillen van alle aard zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper, zelfs wanneer de betaling gebeurt met checks of wissels.

5. De goederen blijven tot hun volledige betaling eigendom van de B.V.B.A. Eggermont G. die zich het recht voorbehoudt ze terug te nemen, waar ze zich ook bevinden.

6. Wij hebben ten allen tijde het recht te verzaken aan het voordeel van 1 onzer voorwaarden zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven.

D. GARANTIE :

Gedurende een jaar na levering garandeert de verkoper de deugdelijkheid van het materiaal, op voorwaarde dat het onder normale omstandigheden gebruikt wordt. De garantieperiode wordt teruggebracht op zes maand, wanneer het materiaal dag en nacht in gebruik is. In dit opzicht wordt uitdrukkelijk bepaald, en de koper aanvaardt deze bepaling, dat enkel de verkoper kan en mag oordelen of een defect al dan niet binnen het kader der garantie valt. De werkuren, verplaatsingskosten, verpakkings- en verzendkosten blijven echter ten laste van de koper. Het hier bepaalde geldt echter niet :

1) wanneer het materiaal in ongunstige omstandigheden of in een lokaal met slechte atmosfeer gebruikt wordt, bv: te veel waterdamp, vergassende zuren, gebruik van zuren en bijtende stoffen, of wanneer het materiaal aan vuil, stof en vocht is blootgesteld;

2) wanneer het materiaal door een derde persoon overgenomen werd, hetzij door verkoop, verhuring, lening, verpanden of in beslag nemen;

3) wanneer het materiaal gedemonteerd, gewijzigd of hersteld werd, hetzij door de koper, hetzij door een derde hiertoe niet bevoegde persoon, zonder toestemming van de verkoper;

4) wanneer de koper zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, in de eerste plaats wat de betaling betreft.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onmogelijkheid waarin de koper zou verkeren het materiaal te gebruiken gedurende de garantieperiode, of van enig nadeel dat aan de koper zou berokkend worden gedurende die periode.

PRIJZEN

Alle prijzen op de professionele site zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van fouten.
Alle prijzen op de hobbykok site zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten.